Sony Ericsson G700 Cell Phone User Manual


 
67Important information
aÉÅä~ê~íáçå=çÑ=
`çåÑçêãáíó=Ñçê=dTMM=
_ìëáåÉëë=bÇáíáçå
We, pçåó=bêáÅëëçå=jçÄáäÉ=`çããìåáÅ~íáçåë=^_=of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our
product
pçåó=bêáÅëëçå=íóéÉ=c^aJPUUMMMNJ_s
and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301
908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300
328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-
17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1 and EN 60950-
1:2006, following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment Directive 1999/5/EC.
We fulfil the requirements of the R&TTE Directive
(1999/5/EC).
Lund, February 2008
Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.