Sony Ericsson E10A Cell Phone User Manual


 
De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon die werd
gemeten tijdens tests die door Sony Ericsson werden uitgevoerd
voor gebruik bij het oor is 1,16 W/kg (10g).
Polski
Informacje o wpływie fal radiowych i
współczynniku absorpcji swoistej (SAR)
Model telefonu komórkowego E10a zaprojektowano w taki
sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymogi
bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych na ludzki
organizm. Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym
dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo
wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się
terminu „współczynnik absorpcji swoistej” (ang. Specific
Absorption Rate, SAR). Testy wartości SAR prowadzi się przy
użyciu standardowych metod, kiedy telefon nadaje z najwyższą
mocą we wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.
Choć w przypadku różnych telefonów poziomy wartości SAR
mogą być inne, wszystkie modele są projektowane tak, aby
spełniały odpowiednie zalecenia dotyczące wpływu fal radiowych
na ludzki organizm.
Więcej informacji na temat wartości SAR znajduje się w rozdziale
Instrukcji obsługi poświęconym bezpieczeństwu.
Informacja o wartości SAR dla mieszkańców krajów, które
przyjęły limit SAR zalecany przez Międzynarodową Komisję ds.
Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), czyli
2 W/kg uśrednione na dziesięć (10) gramów masy ciała (np. krajów
Unii Europejskiej, Japonii, Brazylii i Nowej Zelandii):
W przypadku tego modelu telefonu największa wartość SAR
zmierzona przez firmę Sony Ericsson dla użytkowania przy uchu
wynosi 1,16 W/kg (10 g).
12
This is an Internet version of this publication. © Print only for private use.