Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
106
Svenska
Ytterligare information
Säker och effektiv användning
Om du ändrar eller modifierar den här bilhandsfreen som
använder Bluetooth på något sätt som inte uttryckligen
godkänns av Sony Ericsson, kan användarens behörighet att
använda utrustningen upphöra. Kontrollera om det finns
undantag på grund av nationella krav eller begränsningar för
användning av utrustning med Bluetooth innan du använder
produkten.
Skötsel
Utsätt inte produkten för vätska, väta eller fukt.
Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga
temperaturer.
Utsätt inte produkten för ljuslågor, cigaretter och cigarrer
eller öppen eld.
Tappa, kasta eller böj inte produkten. Oaktsam behandling
kan skada den.
Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör från Sony
Ericsson eller Ericsson och som är avsedda att användas
med den här produkten. Om andra tillbehör används kan
produktens prestanda försämras, produkten kan skadas
eller orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
Garantin täcker inte produktfel som orsakats av att tillbehör
från andra tillverkare har använts.
Försök inte plocka isär produkten. Produkten innehåller
inga delar som kan lagas eller bytas av användaren.
Det är bara Sony Ericssons servicepartners som får
utföra service.
Förvara inte produkten där det är smutsigt eller dammigt.
Använd en mjuk fuktig trasa för att rengöra produkten.
Om du inte ska använda produkten på ett tag bör du förvara
den på ett torrt ställe som inte är utsatt för damm och
extrema temperaturer.
Dra ut enheten från strömkällan innan du försöker göra ren
den för att minska risken för elektriska stötar.
Installation
Observera att den här bilhandsfreen med Bluetooth ska
installeras av auktoriserad personal. Be din bilhandlare
rekommendera en professionell installationstekniker.
Vi rekommenderar att den här bilhandsfreen installeras
under bilens instrumentbräda. Bilhandsfreens
manöverpanel ska installeras på bilens instrumentbräda så
att du når knapparna från din normala körställning. Vissa
biltillverkare kräver att du använder en extern antenn till
telefonen. Fråga din biltillverkares återförsäljare om du vill
vara säker på att all utrustning till den här bilhandsfreen
med Bluetooth, och eventuella extratillbehör, är placerade
på ett säkert ställe. Om bilen är utrustad med en
krockkudde bör du kontrollera att handsfree-utrustningen
inte stör dess funktion. Den här handsfree-utrustningen är
gjord för att användas med ett elsystem på 12 volt. Andra
strömspänningar kan skada utrustningen.
Exponering för radiovågor
Den här bilhandsfreen med Bluetooth är en radiosändare och -
mottagare. När den används, kommunicerar den med en
mobilenhet genom att ta emot och sända elektromagnetiska
radiovågor (mikrovågor) i frekvensområdet 2 400 till 2 500
MHz. Radiosändarens uteffekt är låg, 0,001 W. Den här
bilhandsfreen med Bluetooth är konstruerad för att arbeta i
enlighet med riktlinjer och gränser för exponering för
Läs den här informationen innan du använder bilhandsfreen.