Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
119
Türkçe
6 Mikrofonu aracõn içinde sabit bir yere, tercihen
ortada ön camõn üst kõsmõna yerleştirin.
Sürücüye doğru ve hoparlör(ler)den uzak
olmasõna dikkat edin. Pencere ve havalandõrma
deliklerinden uzak bir yere yerleştirin.
Kablonun elektronik kutuya yetişecek kadar
uzun olduğundan emin olun. Mikrofonu
elektronik kutuya bağlayõn.
7 Hoparlörü mikrofondan en azõndan, 50 cm
(20 inç) uzağa yerleştirin. Kablonun elektronik
kutuya yetişebilecek kadar uzun olduğundan
emin olun. Harici hoparlörü elektronik kutuya
bağlayõn .
8 Kontrol paneli için, aracõn ön panelinde uygun
bir konum seçin. Sürücü, kontrol panelinin
tuşlarõna, normal sürüş pozisyonunda kolayca
erişebilmelidir. Kablonun elektronik kutuya
yetişebilecek kadar uzun olduğundan emin
olun. Yapõşkan bandõ kontrol panelinden
çõkartõn. Kontrol panelini seçtiğiniz yere
yerleştirin. Kontrol panelini, elektronik kutuya
bağlayõn .
9 Aracõn aküsünü bağlayõn.
Araç içi kullanõm setine gelişmiş
müzik kesme sistemi bağlamak için:
1 Aracõn akü bağlantõsõnõ kesin.
2 Sayfa 3’teki montaj şemasõna bakõn.
Talimatlardaki 2-4 numaralõ adõmlarda
anlatõlanlarõ yapõn “Araç içi kullanõm setini
monte etmek için:” sayfa 118.
3 Gelişmiş müzik kesme sisteminiz olduğundan
gerekli olmayacağõ için, sarõ müzik kesme
kablosunu kesebilirsiniz. Montaj şemasõndaki
A bölümüne bakõn, sayfa 3.
4 Mavi marşşürü kablosunu, aracõn marşõna
bağlayõn. Montaj şemasõndaki B bölümüne
bakõn, sayfa 3.
5 Gelişmiş müzik kesme kablosunun kahverengi
ucunu, aracõn teybinin hoparlörlerine bağlayõn.
6 Gelişmiş müzik kesme kablosunun siyah ve
sarõ uçlarõnõ, aracõn teybine bağlayõn.
7 “Araç içi kullanõm setini monte etmek için:”
sayfa 118 içindeki 8-9 numaralõ adõmlarda
olduğu gibi devam edin.
Gelişmiş müzik kesme sistemini ayrõca alabilirsiniz.