Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
120
Türkçe
İlave bilgiler
Güvenli ve etkin kullanõm
Bu Bluetooth Araç İçi Kullanõm Setine yapõlacak değişiklikler
ve eklemeler, Sony Ericsson tarafõndan onaylanmadõkça,
kullanõcõnõn cihazõ kullanma yetkisi ile ters düşecektir.
Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen Bluetooth cihazlarõn,
ulusal gereklilikler ve sõnõrlamalar bakõmõndan kõsõtlamaya
tabi olup olmadõklarõnõ araştõrõn.
Ürün bakõmõ
Ürününüzü sõvõya veya nemli bir ortama maruz bõrakmayõn.
Ürününüzü aşõrõ sõcak ve aşõrõ soğuk ortamlarda
bulundurmayõn.
Ürününüzü yanan mumlara, sigaralara, purolara veya açõk
ateşe maruz bõrakmayõn.
Sert hareketler ürününüze zarar verebileceğinden,
ürününüzü düşürmeyin, atmayõn ve bükmeye çalõşmayõn.
Bu ürünle kullanõm için üretilen Sony Ericsson orijinal
ürünleri dõşõndaki herhangi bir aksesuarõ kullanmayõn.
Orijinal olmayan aksesuarlarõn kullanõmõ, performans
kaybõna, ürünün hasar görmesine, yangõna, elektrik
çarpmasõna veya yaralanmaya neden olabilir. Garanti,
orijinal olmayan aksesuarlarõn kullanõmlarõndan
kaynaklanan ürün hasarlarõnõ kapsamaz.
Ürününüzün içini açmaya çalõşmayõn. Bu ürünün içinde,
tüketici tarafõndan tamir edilebilecek veya değiştirilebilecek
parçalar bulunmamaktadõr. Servis, sadece Sony Ericsson
servis ortaklarõ tarafõndan verilmelidir.
Ürünü, tozlu ve kirli ortamlarda bulundurmayõn. Ürününüzü
sadece yumuşak nemli bir bez ile silin.
•Eğer ürünü bir süre kullanmayacaksanõz, ürünü kuru,
nemsiz, tozsuz ve çok düşük veya çok yüksek õsõlarda
olmayan bir yerde saklayõn.
Elektrik çarpmasõ riskini azaltmak için, temizliğe
başlamadan önce birimin güç kaynağõndan fişini çekin.
Montaj
Bluetooth Araç İçi Kullanõm Setini sadece yetkili personel
monte etmelidir. Lütfen profesyonel bir montaj mühendisi
önermesi için, araç satõcõnõza danõşõn. Bluetooth Araç İçi
Kullanõm Setinin, aracõn ön panelinin alt kõsmõna monte
edilmesi önerilir. Bluetooth Araç İçi Kullanõm Setinin kontrol
panelinin, aracõn ön paneline monte edilmesi önerilir, böylece
tuşlara normal sürüş konumunuzdan erişebilirsiniz. Bazõ
otomobil üreticileri telefonunuzla birlikte harici bir anten
kullanmanõzõ isteyebilir. Bluetooth Araç İçi Kullanõm Setinizin
tüm teçhizatõnõn ve ilave aksesuarlarõnõn güvenli bir yere
yerleştirildiklerinden emin olmak için, araç üreticinizin
temsilcisine danõşõn. Eğer aracõnõzda hava yastõğõ
bulunuyorsa, araç içi kullanõm setinin hava yastõğõnõn
fonksiyonunu engellemediğinden emin olun. Bluetooth Araç İçi
Kullanõm Seti teçhizatõ, 12 voltluk elektrik sistemi bulunan
araçlar için üretilmiştir. Diğer besleme voltajlarõ cihaza
zarar verebilir.
Radyo frekansõna maruz kalma
Bluetooth Araç İçi Kullanõm Setiniz, bir sinyal vericisi ve
alõcõsõdõr. Çalõşõrken, Bluetooth donanõmlõ mobil bir cihaz ile,
2400 ile 2500 MHz aralõğõnda, radyo frekanslõ (RF)
elektromanyetik alanlar (mikrodalgalar) alõp göndererek iletişim
kurar. Sinyal vericisinin çõkõş gücü çok düşüktür, 0.001 watt.
Bluetooth Araç İçi Kullanõm Setinizi kullanmadan önce, bu bilgileri
okuyun.