Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
95
Polski
niewłaściwego użycia, w tym, lecz nie tylko, użycia w
sposób inny niż normalny i zwyczajowy, zgodnie z
instrukcjami dotyczącymi użycia i konserwacji produktu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje również awarii
powstałych w wyniku wypadku, modyfikacji albo adaptacji,
wywołanych przez siłę wyższą, ani uszkodzeń
wynikających z zalania płynem.
4 Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu
spowodowanych przez instalacje, modyfikacje lub naprawy
produktu dokonywane przez osoby nieupoważnione przez
firmę Sony Ericsson.
5 Niniejsza gwarancja nie obejmuje samochodowej instalacji
produktu.
6 Próba naruszenia jednej z plomb produktu powoduje utratę
uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
7 POZA NINIEJSZĄ DRUKOWANĄ GWARANCJĄ NIE MA
ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI,
PISEMNYCH LUB USTNYCH. WSZYSTKIE
GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM BEZ
OGRANICZEŃ, GWARANCJE DOMNIEMANE
DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW
HANDLOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ
SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ
OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM
PRZYPADKU FIRMA SONY ERICSSON ANI JEJ
DOSTAWCY NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA
PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEJ
NATURY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATY ZYSKÓW
LUB STRATY HANDLOWE, W MAKSYMALNYM
ZAKRESIE, W JAKIM PRAWO ZEZWALA NA
ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE
SZKODY.
W niektórych krajach/stanach nie są dozwolone wykluczenia i
ograniczenia dotyczące szkód przypadkowych lub wtórnych
lub ograniczenia czasu trwania gwarancji, więc powyższe
ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.
Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta
obowiązujące w danym kraju ani na prawa klienta w stosunku
do sprzedawcy, wynikające z umowy sprzedaży/kupna.
Obsługiwane funkcje Bluetooth
Niniejszy produkt zapewnia obsługę profilu zestawu
słuchawkowego i profilu zestawu głośnomówiącego.