Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
116
Türkçe
Sesi ayarlama
Hem araç içi kullanõm seti hoparlör sesini hem de
zil sesi seviyesini ayarlayabilirsiniz. Maksimum ve
minimum ses seviyelerine ulaştõğõnõzda bir ton
sesi duyarsõnõz.
Hoparlör sesini ayarlamak için:
Çağrõ sõrasõnda, hoparlör sesini arttõrmak ve
azaltmak için ses kontrolünü döndürün.
Zil sesi seviyesini ayarlamak için:
Görüşme dõşõnda, ses kontrolü tuşunu döndürerek,
zil sesi seviyesini arttõrabilir veya azaltabilirsiniz.
Sesi aktarma
Telefonun tipine bağlõ olarak, çağrõ sõrasõnda sesi
telefondan araç içi kullanõm setine aktarabilirsiniz.
Sesi araç içi kullanõm setine
aktarmak için:
Çağrõ sõrasõnda, araç içi kullanõm setindeki
tuşuna basõn.
Sesi araç içi kullanõm setinden telefona aktarmak
için, lütfen telefonun kullanõm kõlavuzuna
başvurun.
Pratik Çözümler
Bu bölüm araç içi kullanõm setinizi kullanõrken
karşõlaşabileceğiniz problemlerin bazõlarõnõ listeler.
Araç içi kullanõm seti, telefondaki
cihazlar listesine eklenmiyor
Telefonunuzdaki Bluetooth fonksiyonu açõk
konuma getirilmelidir. Bu işlem sõrasõnda
telefonunuz aracõn içinde olmalõ ve araç içi
kullanõm seti açõk konumda olmalõdõr. Araç içi
kullanõm seti ile telefon arasõnda katõ cisimler
olmadõğõndan emin olun.
Telefon ve araç içi kullanõm seti
bağlanmõyor
Araç içi kullanõm seti bir başka Bluetooth cihaza
bağlõ olabilir. Renk Kimliğini manuel olarak seçin,
bkz. “Telefon seçme” sayfa 114.
Telefonunuz bir başka Bluetooth cihaza bağlõ
olabilir, örneğin bir kulaklõğa. Diğer Bluetooth
cihazõn bağlantõsõnõ kesin.
Telefonunuzdaki cihazlar listesine bir başka
mikrofon kulaklõk cihazõ eklemiş olabilirsiniz.
Bazõ telefonlarõn listelerinde sadece bir mikrofon
kulaklõk cihazõ bulunabilir. Lütfen telefonun
kullanõm kõlavuzuna başvurun.