Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
123
Türkçe
Bazõ ülkeler tesadüfi ve netice itibarõyla ortaya çõkan hasarlarõn
istisnasõna veya sõnõrlanmasõna veya kastedilen garantilerin
süresinin kõsõtlanmasõna izin vermez, bu nedenle yukarõdaki
sõnõrlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir.
Sunulan garanti, tüketicinin yürürlükteki ulusal düzenlemeler
dolayõsõyla sahip olduğu veya tüketicinin satõcõya karşõ satõş/
satõn alma sözleşmesi kapsamõnda elinde bulundurduğu
tüketici haklarõnõ etkilemez.
Desteklenen Bluetooth fonksiyonlar
Bu ürün kulaklõk profilini ve mikrofon kulaklõk profilini destekler.