Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. ©
Print only for private use.
49
Nederla
nds
Nederlands
Inleidi
n
g
5
0
Eerste gebruik
5
2
Dag
elijks gebruik
53
Problem
en
oplossen
5
6
Aan
v
ullende info
r
m
atie
6
0
Dec
laration of
c
onformity
12
4
Sony E
r
icss
on
HCB-300
T
w
e
ede edit
ie (ju
li 2004
)
D
e
ze
g
ebrui
ke
rshand
leidin
g is ge
publi
c
e
erd doo
r
Sony Ericsson Mobile
Commu
nicat
ions AB,
zo
nder
enige
vorm van gar
ant
ie.
In
deze
gebru
ikershan
dleid
ing kunnen
d
oor Son
y
Er
icsson
Mobile
Commun
icati
ons
A
B
te
al
len ti
jde zonder
vo
oraf
gaa
nde kenni
sg
eving verbet
er
ingen
en
w
ijziging
en
worden
a
angeb
racht
d
ie
nood
z
a
k
e
lijk zijn
als
g
e
volg van typog
raf
isch
e
fou
te
n
,
onna
uwke
urigh
eden
in
d
e h
uidig
e i
nfo
rmat
ie
of
ve
rbet
erin
gen van pro
gramma’
s
en/
of
appar
at
uur.
D
e
rgel
ijke wij
zi
ginge
n zul
len
in
nieu
we e
d
it
ies van
deze gebr
uikershan
dleid
ing worde
n
opgen
omen.
Alle recht
e
n
voor
beho
uden
.
©Son
y Eri
c
sson Mobi
le C
o
mmunicat
ions AB,
2004
Publi
c
a
tie
nummer:
Bepa
alde di
enste
n die in deze ge
bruiker
s
h
andle
iding
w
o
rden
beschreven
, wor
den n
iet
door
alle
net
werken
onde
rst
eu
nd.
Dit
geld
t oo
k voor
he
t int
ern
ati
onale
GSM-a
larmnu
mmer 1
12.
N
e
em co
nta
c
t op met
uw net
werkop
erat
or of
se
rvice
p
rovid
e
r als
u
ni
et zeker weet
o
f u een
bepa
alde die
nst kunt
g
ebrui
ke
n.
H
e
t merk en het
logo
Blu
et
oot
h
zij
n
h
et eig
endo
m
v
a
n Blue
too
th
S
IG
, I
n
c. en
d
e
rge
lijke merken
wo
rden
door So
ny
E
ricsson
o
nder licen
tie
ge
brui
kt
.
LZT 108 6827/2 R3A