Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
121
Türkçe
Bluetooth Araç İçi Kullanõm Setiniz, uyumlu bir Sony Ericsson
cep telefonu ile birlikte kullanõldõğõnda, ulusal yetkililer ve
uluslararasõ sağlõk örgütleri tarafõndan koyulan, RF’ye maruz
kalma talimatlarõna uygun çalõşacak şekilde tasarlanmõştõr.
Araç sürerken
Aracõnõzõ sürdüğünüz yerdeki, cep telefonu ve handsfree
cihazlarõn kullanõmõ ile ilgili düzenlemeleri kontrol edin.
Her zaman tüm dikkatinizi sürüşe verin ve sürüş koşullarõ
gerektirdiğinde, çağrõ yapmadan veya çağrõ yanõtlamadan
önce aracõnõzõ yol kenarõna çekerek park edin. RF enerjisi,
motorlu araçlarda bazõ elektronik sistemleri, örneğin teybi ve
güvenlik teçhizatlarõnõ, etkileyebilir. Araç üreticinizin temsilcisi
ile görüşerek, cep telefonunuzun veya Bluetooth araç içi
kullanõm setinin, aracõnõzdaki elektronik sistemi
etkilemeyeceğinden emin olun.
Elektronik teçhizat
Modern elektronik teçhizatlarõn çoğu, RF enerjisine karşõ
korumalõdõr. Fakat, bazõ elektronik cihazlar değildir,
bu nedenle:
Bluetooth araç içi kullanõm setinizi, izin almadan tõbbi
cihazlarõn yakõnõnda kullanmayõn. Eğer siz de kişisel tõbbi
cihazlar, örneğin kalp pili veya işitme cihazõ kullanõyorsanõz,
ilgili bilgiler için lütfen cep telefonunuzun Kullanõm
Kõlavuzuna bakõn.
Patlayõcõ alanlar
Patlayõcõ alanlarda veya iki yönlü radyolarõnõzõ kapatõn
uyarõsõnõn bulunduğu yerlerde, patlatma işlemleri ile
karõşmalarõnõ önlemek için, tüm elektronik cihazlarõnõzõ
kapatõn. İnşaat ekipleri, patlayõcõlarõ patlatmak için genellikle
RF cihazlarõ kullanõrlar.
Patlayõcõ potansiyeli olan alanlar
Potansiyel olarak patlayõcõ olan alanlarda, elektronik cihazõnõzõ
kapatõn. Nadir de olsa, elektronik cihazõnõz kõvõlcõm yaratabilir.
Bu alanlarda kõvõlcõmlar, vücudunuza zarar verebilecek bir
patlamaya hatta ölüme sebep olabilir. Patlayõcõ potansiyeli
taşõyan alanlar, genellikle fakat her zaman olmamakla birlikte,
õkça belirtilmiştir.
Çocuklar
Çocuklarõn Bluetooth araç içi kullanõm seti ile oynamalarõna
izin vermeyin, çünkü ayrõlabilen küçük parçalara sahiptir ve
boğulma tehlikesi yaratabilir.
Acil durum çağrõlarõ
Bluetooth araç içi kullanõm seti ve cihaza bağlanan elektronik
cihaz, radyo sinyalleri, cep telefonu ve kara şebekelerini ve
kullanõcõ tarafõndan programlanan fonksiyonlarõ kullanarak
çalõştõğõndan, her şartta bağlantõyõ garanti edemez. Bu
nedenle, asla temel iletişimler (örneğin, acil tõbbi durumlar) için
sadece tek bir elektronik cihaza güvenmeyiniz. Unutmayõn,
çağrõ yapõp alabilmeniz için, mikrofon kulaklõk setinin ve
mikrofon kulaklõk setine bağlanan elektronik cihazõn açõk
konumda olmalarõ ve yeterli sinyal gücüne sahip olan servis
alanõ içinde olmalarõ gerekir. Acil arama, tüm cep telefonu
şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya cep
telefonu özellikleri kullanõmdayken yapõlamayabilir. Daha
ayrõntõlõ bilgi için yerel servis sağlayõcõnõza danõşõn.
ÖNEMLİ!