Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
117
Türkçe
Bağlantõ kesildi
Araç içi kullanõm seti ile telefon arasõndaki bağlantõ
kesildiğinde kõsa bir ses duyarsõnõz. tuşuna
basarak tekrar bağlamayõ deneyin.
Kulaklõk ve araç içi kullanõm setini
kullanma
Lütfen telefonunuzu birden fazla Bluetooth cihazla
birlikte kullanmak için telefonunuzun kullanõm
kõlavuzuna başvurun.
Araç içi kullanõm setini sõfõrlama
Araç içi kullanõm setini varsayõlan ayarlarõna geri
döndürmek isteyebilirsiniz.
Araç içi kullanõm setini
sõfõrlamak için:
1 Araç içi kullanõm setini açõk konuma getirin.
2 Renk Kimliği yanõp sönene ve uzun, yüksek bir
ses duyana kadar tuşuna basõn.
3 Uzun ve yüksek bir ses duyana kadar tuşunu
basõlõ tutun.
4 Araç içi kullanõm seti şimdi sõfõrlanmõştõr.
Bazõ araç içi kullanõm seti
fonksiyonlarõ çalõşmõyor
Eğer araç içi kullanõm setinizin tüm özelliklerini
kullanamadõğõnõzõ fark ederseniz, telefonunuzun bu
işlevleri destekleyip desteklemediğini görmek için
telefonunuzun kullanõm kõlavuzuna başvurun.
Bu durumu Sony Ericsson servis ortaklarõndan da
kontrol edebilirsiniz. Destek ile ilgili bilgi ve
Ericsson ve Sony Ericsson cep telefonlarõ kullanõm
kõlavuzlarõ için, bkz.
www.SonyEricsson.com/support.