Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. ©
Print only for private use.
96
Svenska
Svenska
Inle
dnin
g
97
Första användningstillfället
9
9
Daglig användning
100
Felsökning
102
Ytter
ligare info
r
m
ation
1
06
Declaration of confo
r
mity
124
S
o
n
y
E
r
icss
o
n
HCB-300
A
ndra
u
pplag
an
(juli
20
04)
De
n h
är
använd
arha
ndbo
ke
n p
ublicer
as av
Son
y
E
ricsso
n
Mo
bile Commun
icati
ons
A
B
uta
n några
g
aran
tie
r. Förb
ätt
rin
gar och fö
ränd
ringa
r
a
v
de
n
h
är
a
nvända
rhan
dboken
som är nödvän
diga
p.
g.
a.
ty
pog
raf
iska
fe
l,
fel
aktig
het
er i
aktu
ell in
fo
rmat
ion e
ller
för
bät
tri
ngar
av prog
ramvara
och/
ell
er utr
ustn
ing kan
g
ö
ras av
S
ony Ericsso
n
Mobile
Commun
icati
ons
A
B
n
är
so
m he
lst,
u
tan
f
öreg
åend
e me
ddela
nde.
Såda
na
ä
ndri
ngar kommer at
t ta
s
me
d
i nya ut
gåvor
av den
h
är använd
arha
ndbo
ke
n.
A
lla rät
tighet
er
förbe
hålln
a.
©
S
ony Ericsson Mobil
e
Co
m
mu
n
icat
ions AB,
2004
P
ubli
k
a
tio
nsnummer:
E
n
del av
d
e
tjä
n
ster
som beskrivs
i de
n
h
ä
r
a
nvända
rhan
dboken
är
in
te
tillgä
nglig
a i
al
la
nät
.
De
t
gäll
e
r också de
t int
e
rna
tio
nella
G
S
M-
n
ödsamt
a
lsnumret
1
1
2
.
Om
du
är
os
äk
er
om
d
u
ka
n
a
n
v
ä
n
d
a
en
vi
ss tj
ä
n
s
t
e
ller int
e kan du kont
akta
top
erat
öre
n eller
tjän
st
lever
ant
ören
.
Na
mnet
o
c
h
lo
got
yp
erna
f
ör
Blu
e
to
oth
tillh
ör
B
luet
oot
h
SI
G,
I
nc.
o
c
h
an
nds
under
li
ce
ns av
S
ony
Ericsson.
LZT 108 6827/2 R3A