Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
62
Nederlands
Alarmnummers
Deze Bluetooth handsfree-carkit en het elektronische
apparaat dat is aangesloten op de handsfree werken met
radiosignalen, cellulaire netwerken en landlijnnetwerken en
door de gebruiker geprogrammeerde functies, die niet onder
alle omstandigheden een verbinding garanderen. U moet dan
ook nooit uitsluitend en alleen vertrouwen op een elektronisch
apparaat voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld voor het
inroepen van medische hulp in noodgevallen). Als u wilt bellen
of telefonisch bereikbaar wilt zijn voor anderen, moeten de
handsfree-carkit en het elektronische apparaat dat is
aangesloten op de handsfree-carkit, ingeschakeld zijn en zich
in een gebied bevinden waarin de signaalsterkte voldoende is
om contact te maken met een mobiel netwerk. Het kan zijn
dat noodoproepen bij een aantal cellulaire netwerken of bij
gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties
niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
plaatselijke serviceprovider.
Beperkte garantie
Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson),
S-221 88 Lund, Zweden garandeert voor de duur van één (1)
jaar dat dit product vrij is van ontwerp-, materiaal- en
fabricagefouten op het moment dat de consument dit product
aanschaft, afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden
van deze beperkte garantie. Als uw product moet worden
gerepareerd en de reparatie onder de garantie valt,
retourneert u het product naar de leverancier van wie u het
product hebt gekocht of neemt u contact op met het
plaatselijke Sony Ericsson Customer Care Center (de
klantenservice van Sony Ericsson) voor meer informatie.
Wat wij doen
Als dit product tijdens de garantieperiode als gevolg van
materiaal- of fabricagefouten defect raakt terwijl u het product
op een normale manier gebruikt en verzorgt, zullen de door
Sony Ericsson gemachtigde leveranciers of servicepartners
het product repareren dan wel vervangen in overeenstemming
met de voorwaarden die hierna worden vermeld.
Voorwaarden
1 De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die
door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is
afgegeven met daarop de aankoopdatum en het
serienummer, wordt overlegd samen met het product dat
moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson
behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van
de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn
verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van
het product bij de leverancier.
2 Als Sony Ericsson het product repareert of vervangt, geldt
de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90)
dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is,
voor het gerepareerde of vervangende product. Reparatie
of vervanging kan door middel van functioneel equivalente
soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen
onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen
van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik
(inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan
de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies
voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen,
BELANGRIJK!