Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
114
Türkçe
Açma veya kapatma
Araç içi kullanõm setini birbirlerinden bağõmsõz
olarak, isterseniz kontak ile isterseniz de
ğmesi ile açõp kapatabilirsiniz.
Devam eden bir çağrõ sõrasõnda kontak
kapatõlõrsa, araç içi kullanõm seti çağrõ sonunda
otomatik olarak kapanacaktõr.
•Eğer kontak kapalõysa ve araç içi kullanõm seti
ğmesi ile açõlmõşsa, araç içi kullanõm seti
son işlemden bir dakika sonra kapanacaktõr.
•Eğer araç içi kullanõm seti ğmesi ile
kapatõlmõşsa, devam eden çağrõ telefona
aktarõlacaktõr.
Araç içi kullanõm setini açmak ve
kapatmak için:
Kontak anahtarõnõ çevirin veya tuşunu
basõlõ tutun.
Günlük kullanõm
Araç içi kullanõm setini telefonunuza ekledikten
sonra, açõk konumda olmasõ, telefonun menzili
içinde olmasõ ve aralarõnda katõ cisimler
bulunmamasõ şartõyla, araç içi kullanõm setinin
kontrol panelini kullanarak çağrõlar alabilir ve
yapabilirsiniz.
Telefon seçme
Araç içi kullanõm setinizi, her biri bir renk ile temsil
edilen, en fazla beş telefonla kullanabilirsiniz.
Araç içi kullanõm seti açõk konumda olduğunda,
son kullanõlan telefondan başlayarak, otomatik
olarak telefonlarõ arar.
Bir telefonu manuel olarak
seçmek için:
Renk Kimliği, sizin telefonunuzu temsil eden rengi
gösterene kadar, arka arkaya tuşuna basõn.
Bir Bluetooth aksesuar kullanõrken, telefonunuzdaki
Bluetooth fonksiyonunun her zaman açõk olduğundan
emin olun.