Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
111
Türkçe
Giriş
Bluetooth™ Araç İçi Kullanõm Seti
HCB-300, araç içi kullanõmlar için
tasarlanmõştõr ve araç sürerken güvenli ve kolay
şekilde çağrõ yapmanõzõ ve almanõzõ sağlar. Araç içi
kullanõm setinizi kullanmadan önce, lütfen bu
kullanõm kõlavuzunun Güvenli ve etkin kullanõm ve
Sõnõrlõ Garanti bölümlerini okuyun.
Araç içi kullanõm setimi nasõl
kullanabilirim?
Kontağõ açtõğõnõzda, araç içi kullanõm seti cep
telefonunuzu tanõr ve otomatik olarak birbirlerine
bağlanõrlar. Cihazlar çağrõ yapmaya ve
cevaplamaya hazõrdõrlar. Araç içi kullanõm setinizi
en fazla beş telefonla kullanabilirsiniz.
Araç içi kullanõm seti ile birlikte hangi
telefonlarõ kullanabilirim?
Bluetooth özeliği bulunan, herhangi bir telefonu
kullanabilirsiniz. Araç içi kullanõm setiniz,
Bluetooth özelliği bulunan Sony Ericsson marka
telefonlarla kullanõlabildiği gibi, örneğin Nokia,
Motorola ve Siemens telefonlarla da kullanõlabilir.
Aksesuarlar
Araç içi kullanõm setiniz, kullanõm keyfinizi
arttõracak birçok aksesuarõ destekler:
•Gelişmiş Müzik Kesici HCE-16 – telefonunuzun
ses çõkõşõnõ, aracõnõzõn stereo hoparlörlerine
bağlamak için kullanõlõr.
Bükülebilir Mikrofon HCE-14 – mikrofonu
ağzõnõzõn yanõna getirmek için kullanõlõr.
Eğer araç içi kullanõm setinizle birlikte bir
Sony Ericsson telefon kullanõyorsanõz, aşağõdaki
aksesuarlarõ da kullanabilirsiniz:
Modele özel Araç içi Tutucu, örneğin K700 için
HCH-38, daha iyi bir şebeke çekimi sağlayan
Anten Kablosu Konnektörü HCE-12 ile birlikte
kullanõlabilir.
Çakmak Adaptörü CLA-11 – telefonu şarj etmek
için kullanõlabilir.
Lütfen araç içi kullanõm setinin yetkili kişilerce monte
edilmesi gerektiğini unutmayõn. Önerilen montaj
mühendisleri için, araç satõcõnõza danõşõn. Bkz.
“Montaj” sayfa 118.