Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. ©
Print only for private use.
110
Türkçe
Türkçe
Giri
ş
111
İlk
kullan
õm
113
Günlü
k kullan
õm
114
Pratik Ç
özümler
116
İlave bilgile
r
120
Declaration of confo
r
mity
124
S
o
n
y
E
r
icss
o
n
HCB-300
İkinci bask
õ (Temmuz 200
4)
B
u
k
u
llan
õm k
õlavuzu Son
y
Er
ics
s
on
Mob
ile
Co
mmunicat
ions AB t
a
raf
õndan,
gara
n
tisi
z ola
rak
ba
s
õlm
õş
tõr.
Yaz
õm hat
ala
rõ, mevcut
bilgi
lerde
ki
hat
alar
veya pr
ograml
ardaki ve/
v
e
y
a
ür
ünde
ki
ge
li
ş
meler
n
eden
iyle bu
ku
llan
õm k
õlavuzunda
ya
p
õlm
a
s
õ g
e
reken
de
ğ
iş
iklikler
ve
geli
ş
me
ler,
S
ony Ericss
o
n
Mobile
Co
mmunicat
ions A
B
t
a
raf
õndan
herh
angi
bir zama
nda
ve duy
u
rusuz
olarak yap
õlabil
ir.
Bu
t
ür
de
ğ
iş
iklikler,
kul
lan
õm k
õlavuzunun yeni bask
õlar
õn
da hayat
a
g
e
çirile
c
e
k
tir.
He
r h
a
kk
õ sa
kl
õd
õr.
©
S
ony Ericsson Mobil
e
Co
m
mu
n
icat
ions AB,
2004
Ba
sk
õ numar
as
õ:
B
u
k
u
llan
õm k
õlavuzun
da bahsed
ilen servisleri
n
ba
z
õla
rõ, t
ü
m
ş
eb
ekeler tar
af
õnd
an de
st
eklen
m
eyebili
r.
B
u
duru
m
G
S
M Ulu
sl
arara
s
õ Acil Durum Numara
s
õ
o
lan 1
12 için de geçer
lidir
.
He
rhan
gi bir se
rvisi
kull
an
õp,
kulla
namayaca
ğ
õn
õz i
le
ilgili sorul
a
rõn
õzd
a
ş
eb
eke o
pera
tör
ünüze
ba
ş
vurun.
B
luet
oot
h
kel
imesi,
markas
õ ve
logo
su
, B
luet
oot
h S
IG
,
Inc. mal
õd
õr ve bu markalar
õn ve
iş
aret
ler
in
S
ony
Ericsson ta
raf
õnd
an kullan
õm
õ li
sa
nsa b
a
ğ
lõd
õr.
LZT 108 6827/2 R3A