Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. ©
Print only for private use.
20
Suomi
Suomi
Johdanto
21
Käyttöönotto
23
Päivittäinen käyttö
24
Vianm
ä
ä
ri
tys
2
7
Lisätie
t
oja
3
0
Declaration of confo
r
mity
124
Sony Ericsson H
CB-3
0
0
Toin
en paino
s (h
einäkuu
20
04)
So
ny E
rics
s
on
Mob
ile
Co
mmuni
ca
tio
ns AB
j
ulkaisee
män opp
aan sit
oumukset
ta.
Sony Eri
c
sson Mobil
e
Commun
icati
ons A
B
sa
att
aa
t
ehd
ä t
ähä
n
oppaa
se
en
pa
inovirh
e
iden
,
epä
täsmäl
listen
t
iet
oje
n
t
a
i
lai
tteesee
n
ja/t
ai sen ohje
lmisto
on te
htyje
n
pa
rannu
st
en
ed
ellyt
tämi
ä
kor
jauksia
ja
muut
oksia
ilma
n
e
ri ilmoitusta. Mahd
olliset muutoks
e
t
sisällyt
e
än tä
män oppa
an uusiin
pa
inoksiin.
Ka
ikki oikeu
det
p
idät
et
ään.
©S
ony E
ricsso
n Mo
bile
Commun
ica
tio
ns A
B
, 20
04
Julkaisun
u
mero:
Ka
ikki verkot
e
ivät t
ue kaikki
a
tässä oppa
assa
kuvatt
uja palveluja.
Tämä koskee my
ös
kansain
v
ä
listä
G
S
M-hä
tän
umero
a
1
1
2
.
V
a
rmist
a verkko-operaat
tori
lta
s
i tai
pa
lve
lunt
arj
oajal
tasi,
onko tie
tty
pa
lvelu
käyt
et
tävissä.
Sa
namer
kki
Blue
to
oth
ja
siih
en
liittyvät symboli
t ovat
Bl
uetooth S
IG,
In
c
:n
omaisuu
tta, ja
So
ny
E
rics
s
on
illa
on
iden
mer
k
kien
käyt
oikeus.
LZT 108 6827/2 R3A