Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. ©
Print only for private use.
34
Magyar
Magyar
Bev
ezetés
35
Az e
ls
ő
h
asználat
37
Mind
ennapos h
asználat
38
Hibae
lhárítás
41
További t
u
dnivalók
4
5
Declaration of confo
r
mity
124
Sony Ericsson H
CB-3
0
0
Másod
ik kiadá
s (20
04.
július)
E
z
t a h
a
s
z
n
á
la
ti út
m
u
ta
t a So
n
y
Er
icss
on
M
o
b
ile
Commun
icati
ons
A
B
adt
a ki bá
rmif
é
le jót
á
llás
válla
lása nélkül.
A tip
ográf
iai
hi
bák, az aktuá
lis
infor
m
á
c
p
ontatlanság
a, ille
tve a prog
ramok és/
vagy a ké
szülé
k
e
k
f
e
jleszt
ése
mi
att
i javí
tásokat
és
módosí
tásokat a
S
o
ny
E
rics
s
on
Mob
ile
Commun
icati
ons
A
B
bármikor
, el
ő
zetes
figyelmezt
et
és n
é
lkül
greh
ajt
hat
ja.
E
z
e
k
a
módosí
tások a jelen
ha
sznála
ti út
mut
a
kés
ő
bb
i
kiadá
sa
iba kerül
nek
b
e.
Mind
en jog f
ennt
art
v
a.
©S
ony E
ricsso
n Mo
bile
Commun
ica
tio
ns A
B
, 20
04
Pu
blikációs szám:
A
használ
ati
út
mut
a
tóban
ismer
te
tet
t szolgá
lta
tások
ne
m mind
egyikét
t
ámog
atj
a mi
nden
lózat
.
Ez
érvényes a GSM nemzet
k
özi se
gélyhí
v
ó
számra
(1
12
) i
s
.
Ame
nnyiben
n
em b
iztos
abba
n,
ho
gy ha
szná
lhat
ja-
e
az adot
t szolgá
lta
tást
, f
o
rdu
ljon a háló
z
a
t
üzeme
lte
tő
jéhez va
gy
a szolgál
tat
ó
h
o
z.
A
Blu
et
oot
h
szó és
e
mblémá
k
t
u
lajd
onosa a
Bl
uet
oot
h SIG
In
c.
, és ezeknek
a
je
lölésekne
k
a
So
ny
E
rics
s
on
á
lta
li bármi
ly
e
n
fo
rmájú felha
s
zná
lása
licen
c ala
p
ján t
ö
rt
énik.
LZT 108 6827/2 R3A