Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
92
Polski
Dodatkowe informacje
Bezpieczna i efektywna eksploatacja
Zmiany lub modyfikacje tego samochodowego zestawu
głośnomówiącego Bluetooth niezatwierdzone jednoznacznie
przez firmę Sony Ericsson mogą spowodować unieważnienie
praw użytkownika do korzystania z niego. Przed użyciem
produktu należy sprawdzić ograniczenia użytkowania sprzętu
Bluetooth wynikające z przepisów krajowych.
Postępowanie z produktem
Nie wolno narażać produktu na kontakt z płynami
lub wilgocią.
•Nie należy narażać produktu na działanie wysokich i
niskich temperatur.
•Nie należy narażać produktu na kontakt z zapalonymi
świecami, papierosami i cygarami ani z otwartym ogniem.
Nie wolno upuszczać produktu, rzucać nim ani próbować
go zginać, ponieważ może to spowodować jego
uszkodzenie.
•Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy
Sony Ericsson lub Ericsson przeznaczone dla tego
produktu. Użycie akcesoriów innych niż oryginalne może
powodować pogorszenie jakości działania, uszkodzenie
produktu, pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikłych z
użycia akcesoriów innych niż oryginalne.
Nie wolno demontować produktu. Produkt nie zawiera
części, które mogłyby być naprawiane, konserwowane lub
wymieniane przez użytkownika. Obsługi serwisowej
produktu powinni dokonywać tylko partnerzy serwisowi
firmy Sony Ericsson.
Nie należy przechowywać produktu w miejscach
zakurzonych i brudnych. Do czyszczenia produktu należy
używać miękkiej, wilgotnej ściereczki.
Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu należy
przechowywać produkt w miejscu suchym, niezakurzonym
i nienarażonym na ekstremalne temperatury.
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed
rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je
od źródła zasilania.
Instalacja
Należy pamiętać, że samochodowy zestaw głośnomówiący
Bluetooth powinien być instalowany wyłącznie przez
autoryzowany personel. Profesjonalnych instalatorów może
polecić pracownik punktu sprzedaży, w którym został
zakupiony samochód. Zaleca się instalowanie
samochodowego zestawu głośnomówiącego Bluetooth pod
tablicą rozdzielczą samochodu. Panel sterowania
samochodowego zestawu głośnomówiącego Bluetooth
powinien być instalowany na tablicy rozdzielczej samochodu
w takim miejscu, w którym — z normalnej pozycji osoby
prowadzącej pojazd — łatwo będzie sięgnąć do przycisków.
Niektórzy producenci samochodów wymagają stosowania
anteny zewnętrznej dla telefonu. Należy skontaktować się z
przedstawicielem producenta samochodu w celu ustalenia
bezpiecznego miejsca, w którym można zainstalować
samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth wraz z
dodatkowymi akcesoriami. Jeśli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną, należy sprawdzić, czy urządzenia
Przed przystąpieniem do korzystania z samochodowego zestawu
głośnomówiącego Bluetooth należy zapoznać się z podanymi niżej
informacjami.