Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
115
Türkçe
Çağrõlar yapma
Çağrõ yapmak için, araç içi kullanõm setinin kontrol
panelini, sesle aramayõ veya telefonunuzun tuşlarõnõ
kullanabilirsiniz.
Sesle arama yapmadan önce, telefonunuzdaki
sesle arama fonksiyonunu açmalõ ve ses komutlarõnõ
kaydetmelisiniz. Lütfen telefonun kullanõm
kõlavuzuna başvurun.
Telefonu kullanarak çağrõ
yapmak için:
1 Telefonun tuş takõmõnõ veya telefon
defterini kullanõn.
2 Çağrõyõ bitirmek için tuşuna basõn.
Sesle aramayõ kullanarak çağrõ
yapmak için:
1 tuşuna basõn.
2 Tondan sonra, normal şekilde sesle arayõn.
3 Çağrõyõ bitirmek için tuşuna basõn.
ğmesini kullanarak bir numarayõ
tekrar aramak için:
1 Bir numarayõ tekrar aramak için, bir ton sesi
duyana kadar tuşunu basõlõ tutun.
2 Çağrõyõ bitirmek için tuşuna basõn.
Çağrõlarõ cevaplama
Bir çağrõ aldõğõnõzda, otomobilinizin müzik sistemi
otomatik olarak susar. Çağrõlarõ, kontrol panelini
veya otomatik cevaplama modunu kullanarak
cevaplayabilirsiniz. Lütfen otomatik cevaplama
modu ile ilgili olarak, telefonun kullanõm
kõlavuzuna başvurun.
Çağrõyõ cevaplamak için:
Araç içi kullanõm seti çaldõğõnda tuşuna basõn.
Çağrõyõ reddetmek için:
Araç içi kullanõm seti çaldõğõnda tuşuna basõn.
Mikrofonu sessize almak için:
1 Çağrõ sõrasõnda, mikrofonu sessize almak için
tuşuna basõn. Mikrofon kapandõğõnda bir ton
sesi duyarsõnõz.
2 Konuşmaya geri dönmek için tuşuna
tekrar basõn.