Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
122
Türkçe
Sõnõrlõ Garanti
Bu Sõnõrlõ Garanti’nin şartlarõna göre, Sony Ericsson Mobile
Communications AB (SonyEricsson), S-221 88 Lund, İsveç,
bu ürünün, müşteri tarafõndan satõn alõndõğõnda, tasarõm,
malzeme ve işçilik hatalarõ bulunmadõğõnõ, satõn almayõ takip
eden bir (1) yõl boyunca garanti etmektedir. Ürününüzün
garanti kapsamõnda servise ihtiyacõ olmasõ halinde, satõn
aldõğõnõz bayiye götürün veya yerel Sony Ericsson Customer
Care Center ile iletişim kurup, daha fazla bilgi alõn.
Bizim yapacaklarõmõz
Garanti süresinde bu Ürün normal kullanõm ve servis
verilmesine rağmen kusurlu tasarõm, malzeme veya işçilik
nedeniyle çalõşamaz duruma gelirse, Sony Ericsson yetkili
dağõtõcõlarõ veya servis ortaklarõ, kendi seçimleri
doğrultusunda, aşağõda açõklanan şartlar dahilinde,
Ürünün onarõmõna veya yeni bir ürünle değiştirilmesine
karar verecektir.
Şartlar
1 Garanti, Sony Ericsson yetkili satõcõsõ tarafõndan orijinal
alõcõya, bu ürün için, verilmiş olan ve satõn alma tarihi ile
seri numarasõnõ belirten, orijinal makbuzun, tamir edilecek
veya değiştirilecek Ürün ile birlikte sunulmasõ halinde
geçerlidir. Sony Ericsson, Ürün bayiden satõn alõndõktan
sonra garanti belgesindeki bu bilgiler silinmiş veya
değiştirilmiş ise, garanti kapsamõnda servis vermeyi kabul
etmeme hakkõnõ saklõ tutar.
2 Eğer, Sony Ericsson Ürünü onarõr veya yenisi ile
değiştirirse, onarõlan veya yenisiyle değiştirilen ürün, hangi
sürenin daha uzun olduğuna bağlõ olarak, orijinal garanti
süresinin geri kalan kõsmõ veya onarõm tarihinden
başlayarak doksan (90) gün boyunca garanti kapsamõna
alõnacaktõr. Onarõm veya yenisiyle değiştirme, işlevsel
olarak eşdeğer olan bakõmõ yapõlmõş birimler ile
gerçekleştirilebilir. Yenisiyle değiştirilen parçalar veya
bileşenler Sony Ericsson’un malõ olacaktõr.
3 Bu Garanti, Ürünün normal aşõnma, yanlõş kullanõm, ürünün
kullanõmõ ve bakõmõ ile ilgili talimatlarõna aykõrõ kullanõmõnõ
kapsayarak ama bununla sõnõrlõ kalmayarak normal ve
alõşõlmõşõn dõşõndaki kullanõm nedeniyle çalõşmama
durumunu kapsamaz. Ayrõca bu garanti, kazalar, eklemeler
veya ayarlamalar, doğal afetler ve sõvõlarõn neden olduğu
hasarlar nedeniyle çalõşmama durumunu da kapsamaz.
4 Bu garanti, Sony Ericsson yetkili personeli olmayan
kişilerce gerçekleştirilen ve düzgün olmayan tamir,
ekleme ve servis nedeniyle meydana gelebilecek Ürün
bozukluklarõnõ kapsamaz.
5 Garanti, ürünün araç içine montajõnõ kapsamaz.
6 Ürünler üzerindeki mühürlerden herhangi biriyle oynanmasõ
garantiyi geçersiz kõlacaktõr.
7 BU YAZILI SINIRLI GARANTİ DIŞINDA HİÇBİR YAZILI
VEYA SÖZLÜ ÖZEL GARANTİ MEVCUT DEĞİLDİR. TÜM
KASTEDİLEN GARANTİLER, SINIRLAMA OLMADAN
BELİRLİ BİR AMACA YÖNELİK VEYA SATIŞA
SUNULABİLİRLİK VEYA UYGUNLUK DAHİL, BU SINIRLI
GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLANMIŞTIR. SONY
ERICSSON VEYA O’NUN SATICILARI HİÇBİR ŞEKİLDE,
HER TÜRDEN KAR KAYBI VE TİCARİ KAYBI DA
KAPSAYAN AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN
TESADÜFİ VEYA NETİCE İTİBARİYLE ORTAYA ÇIKAN
HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU
HASARLAR KAPSAMININ TÜMÜ KANUN YOLUYLA
REDDEDİLEBİLİR.