Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
63
Nederlands
wijziging of aanpassing, calamiteiten, of schade ten
gevolge van vloeistoffen.
4 Productgebreken die veroorzaakt zijn voor verkeerde
reparaties, wijzigingen of service door een persoon die niet
door Sony-Ericsson is erkend, vallen niet onder de
garantie.
5 De installatie van het product in de auto valt niet onder
deze garantie.
6 Als er wordt geknoeid met een van de zegels op dit
product, is de garantie niet meer geldig.
7 ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN
TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ
MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE
GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES,
DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT
IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN
BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE
GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR
LEVERANCIERS ZULLEN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF
GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK,
DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT
WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.
In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van
incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de
duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande
beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van
toepassing. Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke
rechten van de consument onder het toepasselijke nationale
recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van
de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of
inkoopcontact.
Ondersteunde Bluetooth functies
Dit product ondersteunt het headset-profiel en het
handsfree-profiel.