Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
108
Svenska
Begränsad garanti
Enligt villkoren i garantin garanterar Sony Ericsson Mobile
Communications AB (Sony Ericsson) S-221 88 Lund att denna
produkt är fri från fel i design, material och funktion då den
köps av en kund och under en period av ett (1) år från
inköpsdatumet. Om produkten behöver garantiservice ska du
returnera den till återförsäljaren. Kontakta ditt lokala
Sony Ericsson Customer Care Center om du vill ha mer
information.
Vad vi gör
Om det under garantiperioden, vid normal användning och
service, uppstår fel på den nya produkten som beror på brister
i material eller funktion, skall Sony Ericssons auktoriserade
återförsäljare eller servicepartners, efter egen bedömning
antingen reparera eller byta ut produkten i enlighet med
nedanstående villkor.
Villkor
1 Garantin gäller endast mot uppvisande av det originalkvitto
säljaren utfärdade till köparen med information om
inköpsdatum och produktens serienummer, tillsammans
med produkten som ska repareras eller bytas ut. Sony
Ericsson förbehåller sig rätten att vägra utföra
garantiservice om denna information tagits bort eller
ändrats sedan produkten första gången köptes från en
återförsäljare.
2 Om Sony Ericsson reparerar eller byter ut produkten täcks
den reparerade eller nya produkten av originalgarantin
under den återstående garantitiden eller under nittio (90)
dagar från och med datumet för reparationen, beroende på
vilken av dessa perioder som är den längsta. Vid reparation
eller utbyte kan genomgångna, fullt funktionsdugliga
renoverade delar användas. Utbytta delar tillfaller
Sony Ericsson.
3 Garantin täcker inte fel som uppstår på grund av normalt
slitage, felaktig användning eller hantering, inklusive men
inte begränsat till annan användning av produkten än
sådan den är avsedd för, eller användning som avviker från
instruktionerna om användning och underhåll. Garantin
täcker inte heller fel som uppstår på grund av
olyckshändelse, modifiering eller ändring, force majeure
eller skador som uppstått av väta.
4 Garantin täcker inte skador på produkten som har uppstått
genom installation, ändringar eller reparation som utförts av
en icke-auktoriserad Sony Ericsson-person.
5 Garantin täcker inte produktinstallationen i bilen.
6 Om någon av plomberingarna på produkten är brutna eller
skadade förverkas garantin.
7 DET FINNS INGA ANDRA UTTRYCKTA GARANTIER,
VARKEN SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄN DENNA
TRYCKTA GARANTI. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER, INKLUSIVE MEN UTAN ATT BEGRÄNSAS
TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM
SÄLJBARHET ELLER ÄNDAMÅLSENLIGHET SKA
BEGRÄNSAS TILL DENNA GARANTIS GILTIGHETSTID.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR SONY ERICSSON
ELLER DESS FÖRSÄLJARE ANSVARIG FÖR
TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT
SOM HELST SLAG, INKLUSIVE MEN UTAN ATT
BEGRÄNSAS TILL FÖRLUST AV VINST ELLER
KOMMERSIELL FÖRLUST TILL DEN FULLA NIVÅN.
DETTA SKADESTÅNDSANSVAR KAN BEGRÄNSAS
ENLIGT LAG.