Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. ©
Print only for private use.
80
Pol
s
ki
Polski
W
p
row
adzenie
8
1
Pi
er
ws
z
e
u
ż
ycie
83
Codzienne u
ż
ytkow
anie
8
4
Rozwi
ą
zyw
anie problemów
87
Dodatkowe
informacje
9
2
Declaration of confo
r
mity
124
Sony Ericsson H
CB-3
0
0
Wydan
ie drug
ie (lipie
c 200
4)
Ninie
jsz
a
in
s
trukcja
obs
łu
g
i zo
st
a
ła
op
ublikowa
na
pr
ze
z f
irm
ę
Sony Eri
c
sson Mobil
e
Co
mmunicat
ions
AB
i nie
je
st
obj
ę
ta
ż
adn
ą
gw
ar
a
n
c
ją
. W
d
owolnym
momen
c
ie i
be
z
up
rzedzeni
a
f
irma
So
ny E
ricsson
Mob
ile Communicat
ion
s
AB
mo
ż
e wpro
wadzi
ć
ule
p
sze
n
ia i zmi
any
wynikaj
ą
ce z
b
łę
w
ty
p
ogra
ficznych,
ni
edok
ład
no
ś
ci a
k
tual
nych
infor
m
ac
ji czy ulepsze
ń
prog
ramów lub sprz
ę
tu
.
Takie zmiany b
ę
d
ą
uwzgl
ę
dnia
ne w
na
st
ę
pn
ych
wydani
ach
te
j inst
rukcji obs
ług
i.
Wszelkie prawa
zastrze
ż
one.
© Son
y
Er
icsson Mobi
le Communicat
ion
s AB
, 2004
Numer
pu
blikacji:
Niekt
óre us
ługi o
p
isane
w tej
instr
u
kcj
i obs
ług
i nie
s
ą
do
st
ę
pne we ws
zyst
kich sieciach.
Doty
czy to
równie
ż
mi
ę
d
z
yna
rodo
w
e
go numer
u rat
unkowego
1
12
.
W przypadku w
ą
tpliwo
ś
ci, czy dana
us
ługa
je
st
do
st
ę
pna czy nie, nale
ż
y kont
akt
o
wa
ć
si
ę
z
op
erat
ore
m
sieci lub us
ług
odawc
ą
.
Znak s
łow
ny
Blue
too
th
oraz zna
k
i logo
s
ą
w
łasno
ś
ci
ą
firmy B
luet
oot
h
SI
G,
I
nc.
S
ony
E
ricsso
n u
ż
ywa ty
ch
znaków wy
łą
czn
ie na podst
a
wie licencji.
LZT 108 6827/2 R3A