Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. ©
Print only for private use.
28
Suomi
Auton handsfree-laitteiston
t
e
hdasa
s
etusten p
a
lauttaminen
1
Käynnistä a
u
ton
ha
ndsfre
e-lait
teisto.
2
Pidä
-näppäintä
painettuna,
kunnes
väritunnus vilkkuu
ja kuulet
pitkän,
korkean
ää
nimerkin.
3
Pid
ä
-n
äppäin
pain
ettu
na,
k
unn
es k
uulet
pitkän, korkean äänimerkin.
4
Laitte
is
to
n tehdasasetukset on nyt
pal
a
ute
ttu.
Jotkin auton handsfree-la
itteiston
t
o
imin
not eivät toim
i
Jos hu
omaat,
että et py
sty käy
ttäm
ä
än
k
a
ik
kia
a
u
ton handsfree-lai
tteisto
n toimintoja,
varmista
puhe
limesi käyttöoppaas
ta, tukeeko
puhelimesi
kyseisiä toimintoja.
Asia voidaa
n
se
lvittä
ä myös
ottamalla
yhteyttä valtuutettuun Sony
E
ricsson
-huoltoon.
L
isätietoja
tuesta s
e
kä Eri
c
ss
onin ja
So
ny
E
ricss
onin
p
uhelinten
k
ä
yttöo
ppaita
yd
ät
osoitteesta
www.Son
yEricsso
n.com/sup
port
.
As
entaminen
Blu
e
to
oth
Car
Hand
sfr
ee HCB-
30
0
-au
tovar
u
stu
s
sisältää s
e
ur
aavat
osat:
e
lektr
o
n
iikkako
telon ja
tar
ran
auhaa (1
.)
u
lkois
e
n kaiuttimen
(2.)
o
hjauspaneelin ja
liimatarraa
(3.)
m
ik
ro
fo
n
in (4
.)
k
aa
peli
t (virta
johdot,
sytytyksen tarkkailu-
ja
mus
iikin vaimennustoiminnon)
k
äyttöoppaan.
Varmista,
että
ka
ikki a
u
to
n ha
nd
sfre
e-laitt
eis
ton
os
a
t on
asennettu turva
lliseen asennuspaikka
a
n.
Jo
s
a
u
tossa on
tu
rv
a
ty
yny,
on ta
rkistettava,
että
handsfre
e-laitte
is
to
e
i aiheuta häiriöitä
sen
toim
intaan.
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu
ammattimies.
1
2
3
4