Sony Ericsson HCB-300 Cell Phone User Manual


 
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
118
Türkçe
Montaj
Bluetooth Araç İçi Kullanõm Seti HCB-300
içindekiler:
velkrolu elektronik kutu (1.)
harici hoparlör (2.)
•yapõşkan bantlõ kontrol paneli (3.)
mikrofon (4.)
kablolar (güç kablolarõ, marşşürü,
müzik kesme)
•kullanõm kõlavuzu.
Lütfen tüm araç içi kullanõm seti teçhizatõnõn
güvenli bir yere monte edildiğinden emin olun.
Eğer aracõnõzda hava yastõğõ bulunuyorsa, araç içi
kullanõm setinin hava yastõğõnõn fonksiyonunu
engellemediğinden emin olun.
Araç içi kullanõm setini monte
etmek için:
1 Aracõn akü bağlantõsõnõ kesin.
2 Elektronik kutuyu, aracõn ön panelinin altõna
yerleştirin. Ayrõca bkz. sayfa 2 montaj
şemasõ. Elektronik kutunun üst kõsmõnõn, kutu
ve sürücü arasõnda hiçbir metalik engel
olmayacak şekilde sürücüye baktõğõndan
emin olun. Elektronik kutuyu bağlamak için,
verilen velkroyu kullanõn.
} Güç kablolarõnõ (kõrmõzõ ve siyah), müzik
kesme kablosunu (sarõ) ve marşşürü
kablosunu (mavi) elektronik kutuya bağlayõn
.
3 Siyah güç kablosunu negatif toprağa bağlayõn.
Dahili sigortasõ bulunan kõrmõzõ güç kablosunu,
araç akünüzün pozitif kutbuna bağlayõn.
12 volt haricindeki besleme voltajlarõnõn,
cihaza zarar verebileceklerini unutmayõn.
4 Sarõ müzik kesme kablosunu araç teybine
bağlayõn. Montaj şemasõndaki A bölümüne
bakõn, sayfa 2.
5 Mavi marşşürü kablosunu, aracõn marşõna
bağlayõn. Montaj şemasõndaki B bölümüne
bakõn, sayfa 2.
Araç içi kullanõm seti yetkili kişilerce monte
edilmelidir.
1
2
3
4